Associate Director of Procurement

Employer
Swansea University
Location
Swansea, flexible working arrangements may also be considered
Salary
Competitive salary
Closing date
24 Sep 2021

View more

Job Details

Swansea University

Associate Director of Procurement

Salary: Competitive

Location: Swansea, flexible working arrangements may also be considered

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920. We thrive on exploration and discovery and are committed to transforming lives and futures by providing an outstanding academic environment with a balance of excellence between world-class teaching and research, driving social mobility, and delivering impact that is enabled by effective regional and global collaborations. With more than 20,000 students, we have enjoyed a period of tremendous growth, which has been matched by the highest standards of student experience.

We now wish to appoint an outstanding leader to the position of Associate Director of Procurement. Working in close collaboration with the Director of Finance, you will champion, develop, and oversee the implementation of the University’s Procurement strategy. You will be a key member of the Finance senior management team and will provide professional leadership of the Procurement service, with a strong customer focus. You will support the University in ensuring Value for Money (VfM) through appropriate sourcing, purchasing, strategic procurement, contract performance monitoring and the development of performance measures to ensure cost-effective use of resources. You will also actively engage in external Higher Education procurement consortia, encouraging and sharing best practice and using combined purchasing power to deliver greater value for the member universities.

This is an important and wide-ranging role that will require a high level of commercial acumen and demonstrable ability to build strong, productive relationships with a diverse stakeholder group including academic and research staff, other professional services functions and key external suppliers and partners. You will have considerable experience in a leadership role within a large and complex operating environment, with a track record of success in motivating and developing professional procurement services staff; managing financial resources; leading transformational and behavioural change; and driving innovative customer services initiatives. As well as excellent technical knowledge, you will have experience of the Public Sector Procurement Regulations, tendering, contract, and project management, proven negotiating and influencing skills.

Swansea University has an underrepresentation of colleagues from BAME backgrounds in senior leadership positions. We encourage and welcome applications from candidates with BAME backgrounds.

For further information on the role and to apply, please visit www.veredus.co.uk quoting reference 1538.

Closing date: 5pm on Friday, 24th September 2021

Prifysgol Abertawe

Cyfarwyddwr Caffael Cysylltiol

Cyflog: Cystadleuol

Lleoliad: Abertawe. Gellir ystyried trefniadau gweithio hyblyg hefyd

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Rydym yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac yn ymrwymedig i drawsnewid bywydau a’r dyfodol drwy ddarparu amgylchedd academaidd neilltuol gyda chydbwysedd rhagorol rhwng addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang, cynyddu symudedd cymdeithasol, a chyflwyno effaith sydd wedi'i galluogi gan gydweithrediadau rhanbarthol a byd-eang effeithiol. Gyda mwy na 20,000 o fyfyrwyr, rydym wedi mwynhau cyfnod aruthrol o dwf, ynghyd â'r safonau uchaf o brofiad myfyrwyr.

Rydym nawr yn dymuno penodi arweinydd rhagorol i swydd y Cyfarwyddwr  Caffael Cysylltiol. Gan weithio'n agos ar y cyd gyda'r Cyfarwyddwr Cyllid, byddwch yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn goruchwylio'r gwaith o weithredu strategaeth Gaffael y Brifysgol. Byddwch yn aelod allweddol o uwch dîm rheoli'r adran Gyllid a byddwch yn darparu arweinyddiaeth broffesiynol i'r gwasanaeth Caffael, gyda ffocws cryf ar gwsmeriaid. Byddwch yn cefnogi'r Brifysgol wrth sicrhau Gwerth am Arian drwy gyrchu'n briodol, prynu, caffael strategol, monitro perfformiad contractau a datblygu mesurau perfformiad i sicrhau y caiff adnoddau eu defnyddio'n effeithiol o ran cost. Hefyd, byddwch yn cyfranogi'n rhagweithiol mewn consortia caffael Addysg Uwch allanol, gan rannu arferion gorau a defnyddio grym prynu ar y cyd i gael gwerth gwell i'r prifysgolion sy'n aelodau.

Dyma swydd bwysig ac eang ei chwmpas, a fydd yn gofyn am lefel uchel o graffter masnachol a'r gallu i feithrin perthnasoedd cryf, cynhyrchiol gyda grŵp o randdeiliaid amrywiol gan gynnwys staff academaidd ac ymchwil, penaethiaid swyddogaethau gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol a chyflenwyr a phartneriaid allanol allweddol. Bydd gennych brofiad sylweddol mewn rôl arweinyddiaeth mewn amgylchedd gweithredu mawr a chymhleth, gyda hanes personol o lwyddiant wrth ysgogi a meithrin staff gwasanaethau caffael proffesiynol; rheoli adnoddau ariannol; arwain newid trawsnewidiol ac ymddygiadol; a llywio mentrau gwasanaethau cwsmeriaid arloesol. Yn ogystal â gwybodaeth dechnegol ardderchog, bydd gennych brofiad o Reoliadau Caffael y Sector Cyhoeddus, tendro, rheoli contractau a phrosiectau, a sgiliau trafod a dylanwadu profedig.

Mae cydweithwyr o gefndiroedd BAME wedi'u tangynrychioli ym Mhrifysgol Abertawe mewn swyddi arweinyddiaeth uwch.Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd BAME.

Am ragor o wybodaeth am y swydd ac i gyflwyno cais, ewch i www.veredus.co.uk gan ddyfynnu cyfeirnod 1538.

Dyddiad cau 5pm dydd Gwener, 24 Medi 2021

Company

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920.

We thrive on exploration and discovery and are committed to transforming lives and futures by providing an outstanding academic environment with a balance of excellence between world-class teaching and research, driving social mobility, and delivering impact that is enabled by effective regional and global collaborations.

With more than 20,000 students, we have enjoyed a period of tremendous growth, which has been matched by the highest standards of student experience.

Find Us
Location
United Kingdom

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert